Data publikacji:

Jak zostać ratownikiem WOPR?

Dla jednych jest to pasja i chęć niesienia pomocy, dla innych - możliwość dorobienia sobie kilku groszy w sezonie wakacyjnym. Bycie ratownikiem wodnym nie jest łatwym zadaniem. Spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku. Zobacz, co czeka każdego, kto będzie chciał sprawować tę funkcję. Odpowiadamy, jak zostać ratownikiem WOPR.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to instytucja, która zrzesza osoby, chcące dbać o bezpieczeństwo na wszelkiego rodzaju kąpieliskach i basenach. Na pierwszym miejscu stawia się porządek na strzeżonym terenie (m.in. w celu eliminowania potencjalnego zagrożenia) oraz zdrowie i życie przebywających na nim osób. To bardzo odpowiedzialne zadanie, do którego należy podejść świadomym wszystkich powinności i konsekwencji wynikających z niewypełnienia zadań (wypadki, błędy, utonięcia). WOPR stawia tylko na wysoko wykwalifikowaną kadrę, więc wprowadza ścisłe reguły rekrutacji. Zobacz, co musisz zrobić, aby dołączyć do tego grona. Jak zostać ratownikiem WOPR?

Kto może zostać ratownikiem WOPR?

Tę kwestię reguluje Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W myśl tego dokumentu ratownik wodny musi znać techniki pływania i ratowania, posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Kolejnym wymogiem są kwalifikacje umożliwiające pracę (głównie chodzi o udzielenie pierwszej pomocy). Ratownik WOPR powinien być osobą sprawną fizycznie, silną, trzeźwo oceniającą sytuację oraz dobrze radzącą sobie w stresujących warunkach (pozostałe wymagania wymienia art. 13 tejże ustawy - więcej o wymogach znajdziesz na oficjalnej stronie Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej). Umiejętności te weryfikują państwowe egzaminy, na mocy których przystępująca do nich osoba nabywa uprawnienia.

Co ciekawe nie ma górnej granicy wieku: ratownikiem jesteś tak długo, jak pozwala Ci na to Twoja kondycja fizyczno-umysłowa.

Jak zdobyć uprawnienia ratownika wodnego?

Aby dołączyć do WOPR-u i samodzielnie strzec kąpieliska, należy nabyć uprawnienia dyplomowanego ratownika wodnego. Nie można przystąpić do egzaminu bez wcześniejszego odbycia kursu. I tu drobna uwaga: nie każdy kurs da Ci możliwość pracy w charakterze ratownika. Oferty dotyczące szkoleń na młodszego ratownika WOPR są znacznie tańsze, ale nie są równoważne z właściwym kursem (to tylko stopień określający Twój aktualny poziom).

Przebieg oraz zakres kursu określa Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Według niego w szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie lub te, które skończyły 16 lat i uzyskały zgodę opiekuna prawnego.

Jak długo trwa kurs i czego można się na nim nauczyć?

Zgodnie z Rozporządzeniem wszystkie kursy powinny trwać 63 godziny dydaktyczne, z czego 20 godzin poświęconych jest na zdobycie wiedzy teoretycznej; pozostałe godziny przeznaczone są na zajęcia praktyczne (na basenie i wodzie otwartej). Pretendent do tytułu dyplomowanego ratownika przygotowuje się do pracy i egzaminu. Poznaje techniki pływackie i ratownicze, poznaje przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa oraz jego przyszłej pracy, uczy się również zasad ochrony środowiska.

Jak wyczytamy na stronie Sądeckiego WOPR-u: "Ratownicy WOPR angażują się w przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska naturalnego,w szczególności wodnego. Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego pozwala kreować nową jakość korzystania z wód. WOPR jest przygotowany do udziału w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach".

Jak wygląda państwowy egzamin na ratownika wodnego?

Podczas egzaminu  na ratownika wodnego weryfikowane są umiejętności praktyczne oraz wiedza teoretyczna kandydata. Do egzaminu można podejść dwa razy - w przypadku niezdania obu prób konieczne jest powtórzenie kursu. Egzamin obejmuje:

  • test złożony z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru,
  • przepłynięcie 400 m techniką dowolną w czasie krótszym niż 8 minut
  • przepłynięcie 25 m pod wodą (wydobycie dwóch przedmiotów),
  • przepłynięcie w czasie krótszym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), dopłynięcie do niej rufą oraz powrót do miejsca startu za pomocą jednego wiosła,
  • przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej,
  • holowanie tonącego na dystansie 150 m,
  • wyciągnięcie tonącego na brzeg (30 cm) i ułożenie w pozycji do Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).